Προϋποθέσεις

Στη σελίδα αυτή περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. όπως:

Κατηγορίες Πτυχιούχων που δύνανται να συμμετέχουν

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων