Πρόγραμμα Σπουδών

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει συνολικά οκτώ (8) μαθήματα, πέντε (5) μαθήματα κοινά και τρία (3) κατευθύνσεων (Αρχιτεκτονική ή Δομοστατική).
Επίσης υποχρεωτική είναι η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.Τα σεμινάρια αφορούν διαλέξεις ειδικών επιστημόνων σε σχετικά θέματα του Π.Μ.Σ.