Εκπαιδευτική Διαδικασία

Υποχρεώσεις φοιτητών

Το σύνολο των υποχρεώσεων του φοιτητή περιλαμβάνει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε οκτώ (8) από τα συνολικά δώδεκα (12) προσφερόμενα μαθήματα, ισοκατανεμημένα (4 + 4) στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο, την παρακολούθηση των σεμιναρίων και την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία καλύπτει τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

Εκτός από τις διαλέξεις των διδασκόντων, η εκπαιδευτική και ερευνητική απασχόληση των φοιτητών περιλαμβάνει δυνητικά και εξαμηνιαίες ασκήσεις ανά μάθημα (μία έως δύο ανά εξάμηνο) ή εβδομαδιαίες ασκήσεις. Παράλληλα, είτε στο τέλος του εξαμήνου είτε ενδιάμεσα, μπορεί να απαιτηθεί η ερευνητικού περιεχομένου εξαμηνιαία άσκηση να συνοδεύεται από προφορική παρουσίαση ή/και γραπτή διατύπωση των βασικών στοιχείων της.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πραγματοποιούνται διαλέξεις και από διακεκριμένους επιστήμονες σε εξειδικευμένα θέματα, συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η εκπαίδευση των φοιτητών συμπληρώνεται από οργανωμένες επισκέψεις σε τόπους, οικιστικά σύνολα ή κτίρια ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, πολιτισμικού ενδιαφέροντος κατά την κρίση του διδάσκοντος ή της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση των φοιτητών ολοκληρώνεται – στο τελευταίο (3ο) εξάμηνο της φοίτησης – με την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία και ερευνητική προσέγγιση, σύμφωνη με τους εκάστοτε αποδεκτούς επιστημονικούς κώδικες και την αντίστοιχη επιστημονική μεθοδολογία. Στην αρχή του τρίτου εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεωτικά παραδίδει περιορισμένης έκτασης κείμενο σχετικό με το θέμα της διπλωματικής εργασίας, όπου θα περιγράφεται το θέμα, το αντικείμενο, οι στόχοι και η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει. Το κείμενο αυτό θα συνοδεύεται από ενδεικτική βιβλιογραφία. Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, που πρέπει να είναι συναφές προς τα γνωστικά πεδία που καλύπτει το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ., εγκρίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακαλουθεί την εκπόνηση της εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Δικαιολόγηση απουσιών μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που συντρέχει σοβαρός και αποδεδειγμένος λόγος αδυναμίας παρουσίας του φοιτητή. Σε κάθε μάθημα, δεν δικαιολογούνται απουσίες πέραν του 25% του συνόλου των ωρών που πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να επαναλάβει το συγκεκριμένο μάθημα, την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί το μάθημα.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Εκπαίδευση από απόσταση μπορεί να προβλεφθεί ανάλογα με τις συνθήκες. Σεμινάρια και εξετάσεις διπλωματικών εργασιών μπορούν να υλοποιούνται και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα ενώ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία περιλαμβάνει περίληψη και τίτλο θέματος στα αγγλικά. Κατ’ εξαίρεση και μετά από απόφαση της επιτροπής, κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντα, οι διπλωματικές εργασίες μπορούν να πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη ελληνική περίληψη.

 

Διαδικασίες και τρόπος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0 – 10) με ακρίβεια έως δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα ή τη διπλωματική εργασία, εάν ο συνολικός βαθμός του στο μάθημα ή τη διπλωματική εργασία είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (5). Αν ο συνολικός βαθμός σε κάποιο μάθημα είναι μικρότερος του πέντε (5), ο φοιτητής απορρίπτεται και θα πρέπει να επανεξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα, μία μόνο φορά, στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. προβλέπονται τρεις (3) εξεταστικές περίοδοι σε χρονικό διάστημα ενός έτους.  Οι δύο εξεταστικές περίοδοι θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη των αντίστοιχων διδακτικών εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού). Η τρίτη εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο και αφορά στην εξέταση φοιτητών που έχουν απορριφθεί ή δεν προσήλθαν στην εξέταση μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων. Φοιτητές που απορρίπτονται σε ένα μάθημα σε δύο εξεταστικές περιόδους διαγράφονται από το Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ.

Στο τέλος του δευτέρου (2ου) εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον:

  • Δεν έχει απορριφθεί δύο φορές στο ίδιο υποχρεωτικό μάθημα.
  • Δεν έχει απορριφθεί σε περισσότερα από δύο υποχρεωτικά μαθήματα.
  • Έχει συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα τουλάχιστον πέντε (5).

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους βαθμούς στα υποχρεωτικά και τα κατ` επιλογήν μαθήματα και από τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας, σταθμισμένων με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες κατά το σύστημα των ECTS. Όλες οι πράξεις για τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας γίνονται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.