Διάρκεια Φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια της κανονικής φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δύναται να προσαυξηθεί έως πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών της κανονικής φοίτησης ο φοιτητής παρακολουθεί οκτώ (8) μαθήματα και στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Μέρος του συνόλου των μαθημάτων δύναται να προσφερθεί με εκπαίδευση από απόσταση (Ν.4485/2017, αρθ.45, παρ. 1στ) και ανάλογα με τις συνθήκες.
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες.

Το Π.Μ.Σ., μετά την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος ή της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να προσφερθεί και σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές, με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζονται από τα όργανα του Π.Μ.Σ. και με ανώτατη διάρκεια κατά τους όρους του Άρθρου 33 παρ.2 του Ν.4485/2017.

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (παρ.3) και μετά την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, δίνεται η δυνατότητα επιπλέον αναστολής φοίτησης έως δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για μη εργαζόμενους που έχουν ειδικούς κοινωνικούς ή άλλους λόγους.