Διάρκεια Φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες, δηλαδή τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της εκπονήσεως Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

  • Στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών διδάσκονται τα οκτώ (8) προσφερόμενα μαθήματα και στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες.
  • Δικαίωμα για την παράδοση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα. Η παράδοση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές μπορεί να γίνεται από το τέλος του τρίτου (3ου) εξαμήνου και μέχρι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα                       (2 ακαδημαϊκά έτη) μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους.