Κατηγορίες Πτυχιούχων που δύνανται να συμμετέχουν

Στο Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορικά – Αρχαιολογικά Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση δύνανται να κριθούν ως συναφείς από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων. Την κατεύθυνση “Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων” μπορούν να ακολουθήσουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν σπουδές ή προσόντα στο πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού ή όσοι, κατά την αποκλειστική κρίση της Συνέλευσης, παρακολουθήσουν σειρά τουλάχιστον τριών (3) πρόσθετων προπτυχιακών μαθημάτων του οικείου Τμήματος.

Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.