Κατηγορίες Πτυχιούχων που δύνανται να συμμετέχουν

Στο Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια – Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορικά – Αρχαιολογικά Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση δύνανται να κριθούν ως συναφείς από την αρμόδια Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.