Μαθήματα ανά εξάμηνο

Στους πίνακες μαθημάτων που ακολουθούν, τα υποχρεωτικά μαθήματα σημειώνονται με “Y” και τα επιλογής υποχρεωτικά με “EY”.

Σύνολο Μαθημάτων: οκτώ (8) μαθήματα που οφείλει να επιτύχει ο φοιτητής για την ολοκλήρωση των σπουδών του (8 x 39 = 312 ώρες)
30 Πιστωτικές Μονάδες/εξάμηνο σπουδών
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία = 30 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)

Σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

Οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), που περιγράφονται στους παραπάνω πίνακες μαθημάτων, είναι κατ’ ελάχιστον ενενήντα (90) για την ολοκλήρωση  του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. από τον φοιτητή (30 ανά εξάμηνο σπουδών) και ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α. Φ5/89656/Β3 (13-8-2007) και στον «Οδηγό για τους Χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες 2009).