Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής κριτήρια:

α. Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.

β. Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

γ. Επίδοση στη διπλωματική, πτυχιακή ή μεταπτυχιακή εργασία (εάν προβλέπονται και υπάρχουν).

δ. Ερευνητική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα.

ε. Καλή γνώση ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση των πλέον ομιλούμενων γλωσσών της Ε.Ε. (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής).

στ. Πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους.

ζ. Συνέντευξη των υποψηφίων σε επιτροπή που ορίζεται από τον Δ/ντή του Π.Μ.Σ.– Α.ΔΟ.ΑΠ.

η. Επαγγελματική δραστηριότητα συναφής (σημαντικό συνεκτιμώμενο προσόν).