Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται στα εξής κριτήρια:

  • Βαθμό πτυχίου ή διπλώματος.
  • Βαθμολογία στα Προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
  • Επίδοση στη διπλωματική ή πτυχιακή εργασία (εάν αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) και στη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία (εάν έχουν ολοκληρώσει και άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα).
  • Ερευνητική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα.
  • Καλή γνώση ξένης γλώσσας – κατά προτίμηση των πλέον ομιλούμενων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής).
  • Πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους.
  • Συνέντευξη των υποψηφίων
  • Επαγγελματική δραστηριότητα (συνεκτιμάται).