Αντικείμενο – Σκοπός

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., διοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Α.ΔΟ.ΑΠ.), με έδρα τα Τρίκαλα.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»  (Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ.) είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα στα ζητήματα αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων που έχουν ανακύψει σε ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή κλίμακα καθώς και στα αντίστοιχα θεσμικά εργαλεία και τις διαδικασίες εφαρμογής των τεχνικών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ειδικότεροι στόχοι του Π.Μ.Σ. αναλύονται ως εξής:

  • Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι κατ’ αρχήν η μεταπτυχιακή εκπαίδευση και έρευνα αποφοίτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε ζητήματα που σχετίζονται με τις έννοιες – κλειδιά, τους μεθοδολογικούς άξονες και ιδιαιτέρως με την εφαρμογή ζητημάτων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και συνόλων σε περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά – όχι απλά σε θεωρητικό αλλά ιδιαιτέρως σε εφαρμοσμένο επίπεδο – αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανατολισμό του Προγράμματος (βασικές έννοιες και εργαλεία εφαρμογής, διαδικασίες και όργανα αποφάσεων, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, ρυθμιστικό πλαίσιο Ευρωπαϊκών Οδηγιών, εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας κ.λπ.). Η έμφαση σε επίπεδο εφαρμογής ανταποκρίνεται απολύτως στους αντικειμενικούς στόχους της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., όπως αυτοί προσδιορίζονται από την ισχύουσα ιδρυτική νομοθεσία τους.
  • Παραλλήλως, σκοπός του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι η παραγωγή ενός εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες αποκαταστάσεως ιστορικών κτιρίων, αναπλάσεως και αναβιώσεως ιστορικών κέντρων και συνόλων -μελετητικά πτυχία κατηγοριών 6(αρχιτεκτονικά), 7(ειδικά αρχιτεκτονικά), 8(στατικά), 9(μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά), 16(τοπογραφικά), καθώς επίσης και μελέτες αναδείξεως πολιτιστικής κληρονομιάς, πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις κ.λπ.) όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχωση υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από ειδικούς επιστήμονες, στελέχωση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ελεγκτικών μηχανισμών, μηχανισμών πιστοποιήσεως κ.λπ.).
  • Επίσης, σκοπός του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι η απόκτηση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους του με βάση τις γενικές του κατευθύνσεις και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.
  • Ειδικότερα για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. αποσκοπεί στο να διευρύνει σημαντικά το επιστημονικό και επαγγελματικό αντικείμενό τους, να τους προσφέρει το γνωστικό υπόβαθρο για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αντίστοιχες ανάγκες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς εργασίας, να καλύψει τις απαιτήσεις της τεχνολογίας και της ακαδημαϊκής έρευνας και βεβαίως να επεκτείνει τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους στην αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων και συνόλων και στο σχεδιασμό της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσα από την οπτική των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους τρόπους που αυτές ενσωματώνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.