Proclamation

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» και δύο κατευθύνσεις, Αρχιτεκτονική και Δομοστατική (ΦΕΚ Επανίδρυσης 1499/Β/21.04.2020 και λοιπή ισχύουσα νομοθεσία), το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Η κανονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων σε δύο (2) εξάμηνα και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο (3ο) εξάμηνο. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Στο Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. κ.ά.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική περιοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και Τμήματα Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικές Σχολές Πανεπιστημίων, Τμήματα Μηχανικών Τ.Ε., Τμήματα Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμήματα Ιστορίας Αρχαιολογίας Φιλοσοφικών Σχολών Πανεπιστημίων ή άλλα πανεπιστημιακά τμήματα επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που – κατά περίπτωση – δύνανται να κριθούν ως συναφή. Το Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, με τα συνολικά τέλη φοίτησης να ορίζονται στα 3.500 ευρώ ανά φοιτητή για το ακαδ. έτος 2023-24, καταβαλλόμενα τμηματικά σε τρεις (3) δόσεις.

Από τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως και τις 30 Ιουνίου 2023 (Παράταση έως και τις 29/9/23) , οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info.adoap@uniwa.gr :

1) Πλήρως συμπληρωμένα, την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον Πίνακα Στοιχείων Υποψηφίου, που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ.  www.adoap.gr  (βλ. το πεδίο «Υποψηφιότητα – Έντυπα Υποβολής Υποψηφιοτήτων»).

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3) Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και, εφόσον υπάρχουν, στοιχεία για την επιστημονική και την επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

4) Αντίγραφα τίτλων σπουδών (Διπλώματα, Πτυχία, Μεταπτυχιακούς τίτλους) και πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας (ή Παράρτημα Διπλώματος). Αν δεν υπάρχουν ακόμα τίτλοι σπουδών, στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επικείμενη ολοκλήρωση των σπουδών του υποψηφίου έως το πέρας των εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Επίσης, αναγνώριση και ισοτιμία από τον κατά νόμο αντίστοιχο δημόσιο φορέα για τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ ή άλλον).

5) Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).

6) Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και εκπαιδευτικής εμπειρίας ή/και επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας (εφόσον υπάρχουν).

7) Συστατικές επιστολές (εφόσον υπάρχουν).

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η επίδοση στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, η ερευνητική και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική εμπειρία, η καλή γνώση ξένης γλώσσας (με έμφαση στις πλέον ομιλούμενες στην Ε.Ε. – Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά), η πιστοποίηση γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους) και οι τυχόν συστάσεις καθώς και η συνέντευξη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη σε εύθετο χρόνο και αφού ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα έγκαιρα.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 6932-714215, 6984-991363 ή στο info.adoap@uniwa.gr , καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ.  www.adoap.gr

Αθήνα, 12.05.2023

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.–Α.ΔΟ.ΑΠ.

Δρ Βαρελίδης Γεώργιος

Καθηγητής ΠΑ.Δ.Α.

 

Πριν την αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ως προεγγραφή στον

Αριθμό Λογαριασμού ALPHA BANK ,  

ΙΒΑΝ GR91 0140 1510 1510 0200 1003 267

Όνομα Δικαιούχου:
ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 
το ποσό των 300€, έναντι του συνολικού ποσού των διδάκτρων με την αιτιολογία «ΑΔΟΑΠ-Ονοματεπώνυμο-ΑΦΜ». Το παραπάνω ποσό θα επιστραφεί αμέσως μετά την αξιολόγηση σε εκείνους τους υποψηφίους, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα επιλεγούν. 

Διαβάστε προσεκτικά την αναλυτική προκήρυξη του Π.Μ.Σ. – Α.ΔΟ.ΑΠ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 μέσω του παρακάτω αρχείου pdf.

pdf